Yeraltı Ruhları (Şamanizm)

şamanizmde ruhlarŞaman inancına göre; “Karanlık Âlem”, “Karanlık Dünya” adları da verilen yeraltında kötü ruhlar yaşarlar. Altaylılar bu ruhlara “Kara Töz” yani “Habis Ruh” adını verirler. Yeraltında yaşadıktan varsayılan ve değişik korkulu şekillerde düşünülen; Ayna, Ada, Aza, Üzüt, Yör, Yek ve benzeri adlarda ruhlar da vardır. Bu kötü ruhlann başında aynı zamanda yeraltı dünyasının da hâkimi olan ERLİK yer alır. Uygurca metinlerde Erlik Kan “Kuvvetli Han” olarak adı geçen ERLİK bir anlamda Bu-dizmdeki yeraltı hükümdarı olan Yama yerine de düşünülebilir.

Minusinsk civarındaki Türkler’in İrle Kan, İl Kan’ı ile Bur-yatlar’da Erlen Kan; Şaman inancındaki Erlik Kan’ın değişik versiyonlardaki ifade tarzından başka bir şey değildir. Yakutlarda ise Arsan Duolay’ın yeraltı dünyasının hâkimi Erlik’i temsil ettiği rahatlıkla söylenebilir. Yakutlarda yeraltı hükümdan olarak ifade edilen Arsan Doulay bir boğanın sırtında düşünülmüştür.

Altaylılar’daki inanca göre; Erlik, yeraltının en alt katında kara çamur veya kara demirden yapılmış bir sarayda, kara bir taht üstünde otururmuş. Şaman dualarında Erlik çok korkulacak bir varlık olarak düşünülmüştür.

Gene anlatılanlarda yeraltı Tanrısı Erlik’in yardımcısı olarak yeraltındaki bir ırmak ile onun kıyılarında yaşayan korkunç canavar türü yaratıklardan bahsedilir. Altaylılar’ın en korktukla-n büyük felaketler, tifo, kızıl, kızamık gibi hastalıklardır. Bu ve benzeri felaketleri Erlik’ten bilirler. Erlik Şaman dualannda; Kayra Han, “Kesici Kan” diye anılır, inanca göre, Erlik insanın canını alıp yeraltı dünyasına götürür, orada sorgu-sual ettikten sonra kendi emrinde kullanırmış.

Erlik’e gidilen yolda bir dizi engeller bulunuyor. Şaman bu engelleri olağanüstü gayret ve çaba ile aşabiliyor. Şamanlık’ta Tanrı Erlik’i simgeleyen put, tasvir benzeri şeylerin yapılması yasaktır. Erlik’in bazı kaynaklara göre; dokuz veya yedi oğlu bulunuyor. İsimler ise şöyledir: Taş Bilekli Bay Bahadır, Karaş, Bakır Bilekli Kesey Kan, Uçar Kan, Yabaş Kan, Kömür Kan, Şedey Kan. İnanca göre yeraltındaki ve yeryüzündeki tüm kötülükleri Erlik’in oğullan yönetir.

Bunlara yeraltına inen Şamanlar yol gösterir. Babalan Erlik ile Şaman arasında arabuluculuk yaparlar. Bunlara Şamanlar koruyucu ruh olarak da saygı duyarlar. Altaylılar’da Erlik ve oğullan için zayıf ve hasta hayvanlar kurban edilir. Erlik’e hiçbir şartla at kurban edilmez. Yeraltı dünyasının Tannsı Erlik ve oğullanna kurban olarak genellikle, kara boğa ve inek kesilir. Şaman çadırlannda Erlik’in oğlu Karaş’ı temsil eden kara bezlerden yapılmış dokuz şeritli temsili bebek çadır kapısının sol yanına asılır. Bu, çadır kötü ruhlardan koruma amacına yöneliktir.

Altay Şamanlan’ndan alınan bilgilere göre; Erlik’in sekiz veya dokuz kızı bulunuyor. Bunlann özel görevi bulunmuyor. Bunlar oyun oynarlar, dans ederler, yeraltına gelen Şaman’ı kandırarak babaları için gelen kurbanı kendilerine almaya çalışırlar. Şaman dualannda bu kızlar, kara yüzlü, kara saçlı, şehvetli kadınlar olarak geçerler.

Yeraltında, yaşadıklanna inanılan ölüm veya kötü ruhlar olan diğerlerine gelince onlar çeşitli adlarla anılan varlıklardır. Lebedler’de, “Aza” denilen kötü nıhun baskısı altındaki birini kurtarmak için Şaman tarafından kara renkli bir hayvan kurban edilmesi gerekir.

Teleütler’de ise, “Özüt” denilen ruh ölünün kırkı çıkıncaya kadar mezarlıkta yaşamasına karşın eve gelmek isteyen ölünün ruhudur. Bunu da sadece Şaman görebilir. Şaman bunları özel bir ayin ile çevreden uzaklaştırabilir. Altaylar’daki (Körmöz) de ölü ruhu olup, hastalıklara neden olabilir. Tüm kötü ruhlan sadece Şaman uzaklaştırabilir.

>> Şamanizm'e Geri Dön <<

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!