Uluslararası Kuruluşlar (Uluslararası Kurumlar)

uluslararası kuruluşlar kurumlar1) Birleşmiş Milletler

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada barışı sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla bu örgüt feshedilmiş, milletlerarası barışı sağlamak, sorunları dostça çözmek amacıyla 1945 yılında daha kapsayıcı bir örgüt olan Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Türkiye BM anlaşmasını 1945 yılında onaylamıştır. Birleşmiş Milletlere 192 üye ülke vardır. Merkezi New York’tadır.

2. Dünya İşçi Sendikaları (WFTU) (World Federation of Trade)

Uluslararası nitelikli işçi örgütlerinden 1945 yılında çeşitli ülkelerin sendikalar arasında bir dayanışma oluşturmak amacıyla 54 ülkeden sendikaların katılmasıyla kurulmuştur Soğuk Savaş koşullarından doğan bazı anlaşmazlıklar dolayısıyla, ABD, İngiltere ve başka bazı ülkelere ait sendikalar örgütten ayrılarak Ulusararası Hür Sendikalar Konfederasyonu nu oluşturmuşlardır.

Örgütün başlıca dört organı bulunmaktadır:

a) Dört yılda bir toplanarak örgütün genel politikastnı ve diğer organlarını belirleyen Dünya Sendikalar Kongresi.

b) Üye ülkelerin delegelerinden oluşan ve yılda bir defa toplanan ve Büro’nun sunduğu raporlar değerlendirmek, bütçeyi kabul etmek. Örgütün Genel Sekreterini seçmek gibi görev yetkileri bulunan Genel Konsey.

c) Yılda üç defa toplanarak örgütün fiili politikasını yöneten Büro.

d) Bir Genel Sekreter ile beş yardımcıdan oluşan ve örgütün çok yönlü faaliyetleri ile ilgilenen Sekreterya. WFTU’nun merkezi Prag’da bulunmaktadır.

3. Dünya Bankası

Resmi adı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’dır.

BM bünyesinde faaliyet gösterir. 1944 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte kurulmuştur. Dünya Bankası gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı proje program karşılığında kredi veren bir bankadır. Kuruluşun merkezi ABD’nin başkenti Washington’dadır.

4. Uluslararası Para Fonu (IMF)

1944 yılında sürekli işbirliği içinde faaliyet gösterdiği Dünya Bankası’yla birlikte kurulmuştur. BM ile işbirliği içerisinde çalışan özerk yapılı bir kuruluştur. Görevi uluslararası mali düzeni sağlamak, dış ödeme açığı olan ülkelere kısa vadeli krediler vermek, gelişmekte olan ülkelerin para politikalarını denetlemek ve tek para birimli politikalar izlemektir. Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.

5. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, gümrük tarifelerinin indirilmesi, ithalat kotalarının kaldırılması, üye ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıkları çözmekte arabuluculuk yapmak gibi amaçlan olan, BM ile işbirliği içinde olan bağımsız özerk kuruluştur. Türkiye, üye ülkeler arasındadır.

6.  Avrupa Birliği

1951 yılında kömür çelik sektörünü güçlendirmek amacıyla kurulan ‘Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’ topluluğun temelini oluşturur.

1958 yılında Roma Antlaşmasının imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adını almıştır.

1978 yılında Avrupa Parlamentosu’nun kararıyla Avrupa Topluluğu (AT) olarak adlandınl-maya başlamıştır.

– 1993 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan zirvede birliğin eski Doğu Boku ülkelerini de kapsayacak şekilde genişlemesine karar verilmiş ve adaylık içtn baş vuracak ülkelerin tam üyeliğe kabul edılmesr-den önce yerine getirmesi gereken krnerler belirlenmiştir (Kopenhag kriterlen).

– 1 Ocak 1999 tarihinde tek para birimi (EURC uygulanmasına geçilmesi kararı alınmıştır

– 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Euro olsra* para birimi fiilen uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’ne üye olup da parasal bir iğe üye olmayan ülkeler: İngiltere İsveç Danimarka, Yunanistan’dır.

– 2004 yılının Ekim ayında Roma’da üye cev-letler ile aday devlet başkanlannın imzalany-la Avrupa Nihai Senedi (Avrupa yasası) kabuledildi.

 

7. Avrupa Konseyi

1949 yılında çoğulcu demokrasi, insan haklan ve hukuk düzenini güçlendirmek amacıyla kuru an siyasi nitelikli bir örgüttür,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu Örgüt bünyesindeki konsey üyeleri tarafından 1950 yılınca Roma’da imzalanmış ve 1954 yılında söz eşrre yürürlüğe girmiştir. Türkiye Avrupa Konseyi’ne uzun süredir üye ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi (AİHS) imzalamış yüksek sözleşmeci taraf devlettir

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nın jygula-masını denetleyebilmek için Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Divanı oluşturulmuştur. Divan yerine, 1998 yılında yeni man-keme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Mahkemenin merkezi Strasbourgtur.

Türkiye de AİHS’yi imzalayan taraf devlet olarak bireylerinin (vatandaşlarının) başvuru hakkını 1987 yılında kabul etmiştir Bireylerin başvurabilmesi için kural olarak kendi devletlerinden hukuki yolları tüketmeleri gerekmektedir. Türkiye Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi’nin zorunlu yargılama yetkisini kabul etmiştir.

8. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Batılı sanayileşmiş ülkeler arasında ekonor- k uyumu ve gelişmeyi sağlamak, üye ülkeler arasında sermayenin serbest dolaşımını sağ amak. daha az gelişmiş üye ülkelere kalkınma amaçi destek sağlamak gibi görevleri olan, bağımsız ekonomik bir örgütlenmedir.

Başlıca organları, tüm üye ülkelerin temsil edildiği ve örgütün amaçları ile ilgili tüm konuiarın ele alındığı Konsey; bu Konsey’in faaliyetlerini sürekli hale getirmek için oluşturulan 14 üyeli Yönetim Komitesi ve Sekreteryadır. Ayrca örgüte bağlı çeşitli yardımcı kuruluşlar, yan-özerk ve özerk yapılar da bulunmaktadır. Merkezi Paris’ tedir. Türkiye bu örgüte üyedir.

9. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
Dünyadaki belli başlı petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin 1960 yılında kurmuş olduğu bir örgüttür.

Azerbaycan, S. Arabistan, İran, Kuveyt, Libya, Venezüella gibi ülkeler üyedir.

10. İslam Konferansı Örgütü (İKO)

İslam ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşun mali organı olarak 1957 yılında İslam Kalkınma Bankası kurulmuştur. Türkiye bu örgüte üye ülkeler arasındadır.

11. Karadeniz Ekonomil İşbirliği Bölgesi (KEİB)

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin kurduğu ekonomik, dayanışma ve barışın sağlanması amaçlı, taraflarca İstanbul’da imzalanarak kurulan örgütlenmedir. Türkiye, Yunanistan’la birlikte kurucu üye ülkeler arasındadır.

12. NATO (Kuzey Atlantik Paktı Örgütü)

Askeri ve siyasal nitelikli bir örgüt olarak 19-9 yılında kurulmuştur. Fransa 1966’da örgütün askeri kanadından aynimış, sadece siyasal yapısında yer almıştır. Üye ülkelerden birisine yapılan birsaid n örgüte üye diğer devletlere yapılmış sayılır ve derhal müdahale hakkı doğurur. Özellikle soğuk savaş döneminde doğu bloku ülkelerinin kurmuş olduğu Varşova Paktı’na karşı askeri ve siyasal açıdan önemli görevler yapmıştır. Türkiye 1952 yalında üye olmuştur.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO -North Atlantik Treaty Organization) siyası-askeri nitelikte bir uluslararası örgütlenmedir II. Dünya Savaşı sonrasında batılı ülkeler ile Sovyetler Bitflğ , arasındaki anlaşmazlıkların artması üzerine, bazı I ? Avrupa ülkeleri, Karada ve ABD bir araya geıere< t 1949 yılında, ktsaca NATO olarak anılan Kuzey s Atlantik Antlaşması Örgütü’nü oluşturdular. Esas itibariyle kuruluş antlaşmasına göre, üyelerden herhangi birine karşı girişilecek askeri bir saldın örgütün tüm üyelerine karşı yapılmış addedilecekti. 1966 yılında Fransa, üyeliğini sürdürmekte beraber örgütün askeri kanadından çekildi 1974 Kıbrıs krizi sonrasında da Yunanistan benzer durum yarattı, fakat 1980’de yeniden eski statüsüne döndü. 1982 Mayıs’ında da Ispanya örgüte üye oldu.

Örgütün başlıca organları:

a) On altı üye ülkenin temsilcilerinden oİLşan ve örgütün üst düzey sorunlannın ete alındığı Kuzey Atlantik Konseyi.

b) Örgütün en üst düzeydeki askeri organı olan Savunma Planlama Komitesi.

c) On iki üye ülkenin katıldığı Nükleer Planlama Grubu.

d) Sekreterya. Mrekezi Belçika’nın Brüksel’dedir.

Başlıca üyeleri: Belçika, Kanada. Danimarka, Fransa, Federal Almanya Cumhuriyeti, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, ispanya, Türkiye, Birleşik Krallık’tır.

13. G-8 Birliği

Dünyanın en gelişmiş sekiz ülkesinin kurduğu kuruluşun üyeleri ABD, Almanya, Rusya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’dır.

 


 

Türkiye’nin Üye Olduğu Kurum ve Kuruluşlar
 
Birleşmiş Milletler (BM)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma (OECD)

Avrupa Konseyi

Avrupa Güvenlik ve Gümrük Birliği

Karadeniz Ekonomik işbirliği (kurucu üye)

İslam Konferansı

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Kuzey Atlantik Antlaşması {NATO)

  1. 12 Mar, 2014 - 21.23 | #1

    Allah razı olsun bu bilgileri sunandan.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!