Natüralizm / Doğalcılık Akımı

natüralizm nedir, özellikleriNatüralizm realizme tepki olarak ortaya çıkmamıştır, bu nedenle bir tepki akımı değil devam akımı olarak görülür. Fransa’da Natüralizm, daha evvel Balzac, Flaubert ve Goncourt Kardeşler’de beliren realizmin (gerçekçiliğin) daha metotlu bir şekilde devamıdır. Karaalioğlu, realizm ile natüralizm arasındaki farkı şöyle açıklar: Realizm çağdaş hayatın arasına bazen geniş zamanları uzak ülkelerin tasvirini de karıştırır. Natüralizm ise, sadece kendi zamanındaki gerçekleri göstermek gayesine bağlıdır.

Çetişli, natüralizm konusunun başlığında realizmle natüralizmin ayrı ayrı bölümleler halinde değerlendirilmesinin bu iki akımın birbirine tamamen zıt ya da birbirinden ayrı akımlar olduğu anlamına gelmemesi gerektiğini, özellikle belirtir. Aksine realizmin ve natüralizmin çok büyük ölçüde aynı dünya görüşü, aynı felsefi düşünce aynı sosyoekonomik ve kültürel şartların sanat ve edebiyata yansımaları olduğunu belirtir.

Natüralizmin deneyselcilik mantığı şu şekilde açıklanır: Natüralist yazarlar, kişinin ruhsal durumunu uzun boylu anlatmak yerine bu ruhsal durumun o kişiye nasıl bir hareket yaptırdığını, nasıl bir tavır takındırdığını araştırırlar. Zola’nın gözlem ile deney arasındaki farkı anlatırken natüralist yazarın görevine de açıklık getirdiği söylenebilir. Deneyin bir gözlem olduğu fakat deneyin şartlarının bu deneyi hazırlayan kişi tarafından değiştirilebileceği belirtilir. Roman yazarının da bir bilim adamı gibi hem gözlemci, hem deneyci olduğu aktarılmıştır.

Natüralizmin ortaya çıkışındaki nedenler. Doğalcılık olarak Türkçede anılan natüralizmindüşünce sistemini besleyen kaynaklardan birinin Darvin’in Evrim Teorisi olduğu ifade edilir. Bu teoriyi kendi materyalist felsefesi doğrultusunda yorumlayan akım, insanın ve hayatın gerçeklerini bilimin kurallarına göre tanımlamayı tercih eder ve bilimi tanrı’nın yerine koyar. Natüralizmin kökenindeki bu yaklaşımı bir düşünce tarzı olarak İslam inancı aykırılığıyla reddedilmiş ve eleştirisi yapılmıştır. Cemaleddin Afgani’nin “Dehriyyun reddiye” (Natüralizmin eleştirisi) adlı kitabında natüralizmi materyalist düşünceleri ve evrim teorisine bakış acıları bakımından incelemiştir.

Edebiyatta natüralizmin on sekizinci yüzyıl Aydınlanma Çağı’nın iyimser idealizmi ve demokratik ideallerin çöküşüyle ortaya çıkan ümitsizliğin mahsulü bir hayat felsefesi olarak görüldüğü ifade edilir. Realizimle natüralizmin ayırt edilmesini sağlayan ayrımları Zola Le Roman experrimental‘de anlatırken realistlerin yetindikleri gözlemle yetinmeyip, fiziki ve hayati ilimlerin metodu olan deneyden ve yararlanılabileceğini ifade eder. Bu bakış açısından yola çıkanlar natüralizm için abartılmış realizm demektedirler.

Türk edebiyatında natüralizm. Nabizade ve Zehra üzerinde yaptığı çalışmasında Chmielolowska (1998), Türk edebiyatında Samipaşazade Sezai, Nabızade Nazım ve Beşir Fuat’ı natüralist akımın etkisinde eser veren yazarlar olarak gösterilmektedir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!