Karaçaylar (Karaçay Türkleri)

karaçay türkleriÖtedenberi Kuban Irmağının kaynak havzasında oturan ve Çerkeş’ler tarafından “Doğu-Tatarı” diye anılan Karaçay Türk halkı, 1922 yılı Sovyet idaresince muhtar olarak ilân edilen Ka-raçay-Çerkes eyaletinde yaşamaktadırlar. Saha Orcenikidze eyaletinin bir bölgesini teşkil etmektedir. Yüzölçümü 9.900 kilometre kare olan bu saha doğuda: Kabarda-Balkar muhtar cumhuriyeti, güneyde: Abhaz muhtar cumhuriyeti, batıda; Azof-Karadeniz eyaleti, kuzeyde: Çeçen-înguş muhtar cumhuriyeti ile sınırlıdır. 1933 yilı sayımına göre nüfusu 104.400 dür. 22 yıllık zaman aşımı % 2 artışla hesap edilecek olunursa Karaçay muhtar eyaletinin umum nüfusu 150.000’i aşar ki, bunun 125.000’i rahatça Karaçay’lara aittir. Merkezleri eskiden Battalpaşmsk iken şimdi Mikoyan şa-har’dır. Şehrin nüfusu pek az olup, tamamiyle yeni kurulmuştur.

Karaçayhlarm eski ve gerçek tarihleri hakkında, şimdilik kesin bir bilgimiz yoktur. Kuman’lardan geldikleri iddia edilmektedir; IOaproth’a göre bunlar Kuma bozkırından göçüp, kendilerinin Mingitav, yani “Tanrı Dağları” adını verdikleri Elbruz eteklerinde ve Kursuk, Kuban ve Teberde ırmakları boylarında yerleşmişlerdir.

Kendi aralarında yaşayan bir efsaneye göre bunlar, bozkırdan gelirken, Karaçay adlı bir rehberin idaresinde bulunduklarından, bu adı kavim adı olarak almışlardır. Vambery’ye ve ondan evvel 1829 tarihlerinde seyahat ederek Macarların eski vatanını arayan V. Besse’ye göre Karaçayırlar, Macar asımdandırlar. Bizans tarihçilerinden Konstantin Porphyrogenitos da aynı iddiada bulunmakla beraber bu tevsiki güç bir hipotez olaraka kalacaktır.

Bununla beraber Karaçaylîlar daha XVI. yüzyıldan itibaren Gürcü, Nogay ve Kuzey Kafkasya halklarına karşı giriştikleri mücadelelerle Kafkasya milletleri tarihinde yer almış bir Türk halkıdır. 1733 yılından sonra Osmanîı İmparatorluğu himayesi altına alınmışlardır. Fakat ne yazık ki 1812 yılı Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki anlaşma üzerine, Karaçaylılar resmen Rusya idaresine terkedilmiştir. Şeyh Şamil’in ünlü Kafkasya istiklâli mücadelesi, elbette bunlar arasında tesirsiz kalmamıştır. Karaçaylılar, nasiplerine düşeni yapmaktan asla çekinmemişlerdir.

Karaçaylılarm yazılı bir edebiyatları yoktur. Ancak son zamanlarda Karaçay ve Balkar Türkleri arasında ufak bir yazar ve edipler grubu türemiş, bu suretle bu ağızlarda da yeni bir edebiyatın yazılmasına teşebbüs edilmiş bulunmaktadır. Kendilerine göre, mahdut bir halk edebiyatına sahiptirler.

Karaçay şivesi Balkar Türkçesi gibi, Kıpçak-Kuman Türkçesi grubuna dahildir. Ayrıca Kumuk ve Nogay Türk şiveleri ile de münasebettedir. Buna rağmen Karaçay şivesinin gramer yapısı bakımından kendine hâs özellikleri de vardır.

>> Türk Halkları‘na Geri Dön <<

(Türk BoylarıTürk TopluluklarıTürk Toplumları)

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!