Fauna

faunaÜlkemiz fauna yönünden çok zengindir. Öyle ki, Avrupa kıtasındaki hayvanların büyük bir bölümü ile Afrika ve Arabistan kökenli hayvanlar da yaşamaktadır. Özellikle göllerimizin kenarları ve bataklıklar; kuş, sürüngen, kablumbağa ve kurbağa türleri yönünden zengindir. Dağlarımızda başta dağ keçileri olmak üzere çok sayıda yabanî hayvan vardır.

Bu zenginlik, av veya avcılık turizmini de beraberinde getirmekte ve ayrıca göl ve bataklık sahalarımız yaban hayatım sevenlere çekici gelmektedir. Bu arada ülkemiz coğraf^ konumu gereği çok sayıda göçmen kuşların uğradığı ve barındığı bir alandır. Nitekim VVeser nehri ile Ural Dağları arasında yaşayan kuşlar, güneydeki kışlama sahalarına gitmek için Türkiye üzerinden geçmekte ve bir müddet burada konaklar. Aynı şekilde Türkiye, ilkbahardan itibaren de güneyden kuzeye giden göçmen kuşların geçiş ve geçici konaklama sahası dahilindedir.

Kıyı ovaları, İç ve Güneydoğu Anadolu’daki geniş bozkırlar, Doğu Anadolu’daki yüksek yaylalar, farklı bitki toplulukları kuşlara çok farklı ortamları sunmakta ve bu nedenle kuşlar için son derece zengin olan bir beslenme ortamını ortaya çıkarmaktadır.

Yaprağını döken ormanlar ile iğne yapraklı ormanlar, özellikle ötücüler (.Passeriformes), ağaçkakanlar (Piciformes) ve bu kuşlarla beslenen gündüz yırtıcıları (Falconiformes) ile baykuşlar (Strigiformes) için önemli bir yaşama ortamıdır. Bozkır ve dağ bozkırları ise keklik (Alectoris chukaı) ve çil (Perdix perdix) gibi tavuksular (Galliformes) ile toy (Otis tarda) ve bağırtlak (Pterocles orierıtalis) gibi kuşlara uygun ortam sağlamaktadır.

Öte yandan iç ve kıyı kesimlerindeki bataklıklar, kıyılardan başlayarak yükseklere kadar çıkan göl ve gölcükler, akarsu vadileri kuşların barınması, üremesi açısından özel bir önem gösterir. Doğu Anadolu’nun yüksek kısımları, daha kuzeydeki ortam şartlarını içerdiğinden kuluçkalama alanı daha kuzeyde olan kuşları adetâ güneye yani doğu Anadolu’ya çekmiştir. Ayrıca, Akdeniz kıyı şeridi, daha güneyde yaşayan kuşları da barındırmaktadır.

Yukarıda sözü edilen ortam şartları, ülkemizde rastlanan 400’ü aşkın kuş türünün en az 300’ünün ülkemizi düzenli kuluçka alanı olarak seçmesini sağlamaktadır. Bu kuşların 70 kadarı ise ülkemizde sadece kışlamakta ya da göç sırasında görülmektedir. Geriye kalan 40-45 tür ise özellikle olumsuz hava şartlarından dolayı bazı yıllar Türkiye’de kalmaktadır. Türkiye, nesli tükenmek üzere olan kuşların da yaşadığı bir ülkedir. Bunların başında, Fas dışında tek üreme sahası olan Şanlıurfa-Birecik’deki kelaynak (Geronticus eremita) kuşları gelmektedir.

Ülkemizde kuşların barındığı, konakladığı en önemli alanlar ise sazlık-bataklık ve göl ortam şartlarını birarada ihtiva eden Çamaltı Tuzlası (İzmir), Sultansazlığı (Kayseri), Kuşcenneti (Manyas), Eğirdir, Beyşehir, Akşehir ve Eber gölleri çevresi, Sultan Sazlığı ile deltalardır. Bunun dışında yırtıcı kuşlar için yüksek dağlık-kayalık alanlar, buralardaki göl ve bataklıklar da kuşların belli başlı barınma alanlarıdır. Kuş gözlemcileri, Seyfe Gölü (Mucur, Kırkent), Kulu Gölü (Konya), Çukurova, Göksu, Kızılırmak, Büyük Menderes deltaları ile Çamaltı Tuzlası (lzmir)’na gitmektedirler. Özellikle kuşların göç zamanlarını izlemek açısından Avrupa’dan çok sayıda turist gelmektedir. Yukarıda sözü edilen sahalarımız, turizmde ayrı bir kol hâlinde gelişen “eko-turizm”cilerin önemli uğrak sahaları arasındadır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!