Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya; insanın ortam üzerindeki hertürlü etkinliklerini ve iktisadi faaliyetlerini araştırır; bunların yeryüzündeki dağılışını ve bunda etkili olan tüm faktörleri inceler. Sosyo-ekonomik ya da beşerî ve iktisadi coğrafyanın kapsamına giren başlıca konular ile bunların bazılarının içerikleri şöyledir:

Beşerî coğrafya

 
Nüfus coğrafyası: Nüfus sayımları, nüfus artışı, nüfusun sanayi, tarım ve hizmet gibi sektörlere göre dağılışı, nüfus dağılışındaki faktörleri ele alır. Ayrıca insan topluluklarının kültürel etkinlikleri olan dinler, diller, eğitim ile göç olgularını ayrı ayrı ele alarak değerlendirir.
Yerleşme coğrafyası: Kır, kent gibi yerleşme tipleri ile bunların bölgelere göre özelliklerini araştırır; yerleşmenin doğal ortamla ilişkilerini ve dağılışını ele alır. Yerleşmelerin sorunları ve gelecekle ilgili planlamaları üzerinde durur.

Ekonomik (İktisadî) Coğrafya

İnsanın geçiminde ve ekonomisinde etkili olan tarım, ormancık, hayvancılık, maden yatakları ve enerji kaynaklarının önemini ele alır. Bunların bölge, ülke ve dünya genelindeki dağılışını inceler. Doğal kaynakların işlenme durumunu etkile­yen faktörleri değerlendirir. Ekonomik coğrafyanın kapsamındaki konular şunlardır:

Tarım coğrafyası: Tarımın önemi, tarımı etkileyen fizikî faktörler (iklim, arazi şekli, toprak, drenaj, doğal vejetasyon, hayvan ve hastalıklar) ile kültürel etkenleri inceler. Ayrıca geçime dayalı tarım, ticarî tarım gibi tarım tipleri, belli başlı tarımsal ürünler, bunların yetişme şartları ve dağılışı üzerinde durur.
 
Sanayi Coğrafyası: Sanayiyi etkileyen faktörleri (sanayi ham maddeleri, enerji, pazar, ulaşım-taşıma, işçi, sermaye ve diğer faktörler) inceler; sanayi kollarının kuruluşundaki doğal etkenleri ele alır; sanayi bölgelerinin dağılışını değerlendirir.
 
Enerji coğrafyası: Belli başlı enerji kaynaklarını (hidrolik, termik, nükleer) ele alarak bunların dağılışını, enerjinin insan etkinlikleri üzerindeki önemini açıklar.
 
Ulaşım coğrafyası: Kara, hava ve deniz ulaşımını ele alarak bunların doğal etkenlerle olan ilişkilerini, ulaşımın ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini inceler.
 
Ticaret coğrafyası: Ticaretin yeri ve önemi, belli başlı ticaret yolları üzerinde durur. Üretim ve tüketim merkezleri arasındaki ilişkileri ele alır.
 
Siyasî coğrafya: Coğrafî konumun ülkelerin izleyeceği politika üzerindeki etki­sini belirterek bunun uluslararası ilişkilerdeki önemini vurgular. Ülkelerin jeopolitik önemine göre uygulayacağı siyasî ve ekonomik hedefleri belirtir.
 
Turizm Coğrafyası: Turizmde etkili olan doğa! çekicilikler, turizmin doğal çevre içindeki yeri ve önemi ile başlıca turizm kollan üzerinde durur.

 

|>> Coğrafya’nın Ana Dalları <<|

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!