Akarsu Biriktirme Şekilleri

akarsu biriktirme şekilleri1. Alüvyal taşkın ovaları: Özellikle eğimin az olduğu ova yüzeyinde akarsular, hem eğimin azalması, hem de yayılmasıyla taşıdıkları malzemeyi bırakarak çeşitli birikme şekilleri oluşturur. Böyle sahalarda menderesler çizerek akan akarsu yataklarının kenarlarında taşkın sırasında yataktan taşan suyun yayılmasıyla birikme meydana gelir. Bu birikme sekline doğal set denir. Yataktan taşan suların çukur sahalarda birikmesi ve suda yüzer hâlde bulunan killerin çökelmesi ile de killi olan artbataklık depoları oluşur. Yine menderesler çizen akarsuların menderes büklümlerinin olduğu sahadan taşarak ince malzemeleri biriktirir ve buralarda burun seti depolan meydana gelir. Terkedilmiş akarsu yataklarında biriken killi malzemeden ibaret mecra dolgulan da birikme şekillerine dahil edilir.

2. Birikinti koni ve yelpazeleri: Akarsular dağlık alanlardan taşıdıkları çeşitli boyuttaki malzemeleri, ova ve havzalara açıldıkları kısımlarda, suyun yayılmasına ve hızının azalmasına bağlı olarak biriktirir. Bu şekilde olan birikme sonucu birikinti yelpazeleri oluşur. Çoğu kez yarım daire şeklinde olan bu yelpazelerin merkez^ kesiminde kaba, kenarlarda ise ince malzemeler bulunur. Çok iri malzeme taşıyan seller ise koni şeklinde birikinti konisi oluşturur. Buna birikinti konisi denir. Dağların eteklerinde özellikle birikinti yelpazelerinin birbirlerine birleşmeleri ile az eğimli olan dağ eteği ovalan (piedmont) meydana gelir.

3. Delta ovaları: Akarsuların deniz veya göle döküldüğü kesimlerde taşıdığı malzemelerin birikmesi ile çoğu kez Yunanca (A) delta harfine benzeyen birikme şekilleri oluşur.

Delta deposunun ve bunun üzerinde uzanan delta ovasının oluşması, akarsunun getirdiği yük miktarına, denizaltı topoğrafyasının şekline ve kıyıdaki akıntı, gel-git (mez-cezir) olayının durumuna bağlıdır. Nitekim fazla miktarda alüvyon taşıyan akarsuların döküldüğü sığ kıta sahanlığı üzerinde deltalar hızla ilerler. Kıta sahanlığının derin ve gel-git olayları ve akıntıların bulunduğu kıyılarda deltalar ya gelişme imkânı bulamaz ya da delta gelişimi çok yavaş olur. Kuzeybatı Avrupa’da Atlas Okyanusu’na dökülen akarsuların deltalarının olmaması gel-git akıntıları veya dalgaları sonucunda alüvyonların kıyıların açığına doğru taşınması ile ilgilidir. Buna karşılık Nil ve Çukurova’daki Seyhan ve Ceyhan deltalarının geniş sahalara yayılması, buradaki kıta sahanlığının sığ ve taşınan malzemenin fazla olmasından ileri gelmiştir.

Tipik bir delta deposunun altında ince malzemelerden ibaret olan ve deniz tabanını kaplayan deniz dibi tabakalan bulunur; bunun üzerinde ise denize gelen malzemelerin yığılması ile denize doğru eğimli olan cephe tabakalan ve en üstte ise alüvyonların deltanın cephe tabakalarının üstünde birikmesi ile çok az eğimli olan üst tabakalar oluşur.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!