Sanayi

Tarih: 31 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

sanayiSanayi, ham maddeleri işlenmiş hâle sokup değerlendirmeye yarayan işlem ve araçların tümü olarak tanımlanır. Günümüz modern sanayisi uzun bir geçmişe ve her yönü ile çeşitli icat ve araştırmaların sonucuna dayanır. Başlangıçta toplayıcılıkla geçimini sağlayan insan, Neolitik dönemde yerleşik hayata geçmesiyle birlikte ilk olarak tarımsal ve hayvansal ürünleri işlemeye başlamış ve çevresindeki ham maddeleri işleyerek günlük hayatında kullanmıştır. 19. asra gelinceye kadar, çeşitli imalâthanelerde ham maddeleri işlenmiş ürünler hâline getirmeye çalışmıştır. İnsan, yaklaşık 7000-8000 yıllık birikimini kullanarak, başlangıçta Batı Avrupa ve özellikle İngiltere’de başlayan yeni bir devre ve döneme girmiştir. Bu döneme “Sanayi Devrimi” denir. Dünya çapında değişmeye neden olan bu devrimde insan, kendi gücü dışında öncelikle buhar enerjisini kullanarak makineleri çalıştırmış; daha sonra bu enerjiye petrol ve elektriği dahil ederek fabrikalar kurmaya başlamıştır. Bu fabrikalarda çeşitli ham maddeler kısa sürede işlenerek, kitle hâlinde üretim başlamış ve dünya ölçüsünde ulaşım araçlarının gelişmesi ile de sanayi malları ticareti artmıştır.

Sanayileşme, esas itibariyle taşkömürü ile metallerin ergitilerek makinelerin ve çelik konstrüksüyonların yapılmasıyla başlamıştır. Kömürün buhar kazanlarında oluşturduğu basınçlı su buharı ile işleyen gemiler ve lokomotifler yapılmıştır. Bu nedenle İngiltere’de başlangıçta su yolları ile yapılan ulaşım, yerini demir yolu ulaşımına terk etmiştir. Kıtalararası ve özellikle Trans-Atlantik, yani Atlas Okyanu-su’nun iki kıyısındaki Avrupa ile Amerika arasında buharla çalışan gemilerle ulaşımın sağlanması, sömürgelerdeki ham maddelerin işlenerek sanayide önemli bir sıçramaya yol açmıştır. Buhar ve kömürle çalışan makinelerde pamuk işlenerek tekstiî sanayii kurulmuştur. Demirle kömürün evlenmesi ve daha sonra demirle pamuğun evlenmesi olarak tanımlanan gelişme sürecinde ilk olarak sanayinin temelleri atılmıştır. Bu temel üzerine bilimsel araştırmalara verilen önem sayesinde günümüz modern sanayi ve teknolojisi kurularak her alanda büyük gelişme olagelmiştir.

Bu gelişmeler, insan hayatında da önemli değişmelere neden olmuş; şehir yerleşmeleri artmaya başlamış ve sanayinin ilerlediği yörelerde eskiye oranla aşırı nüfus toplanması meydana gelmiştir. Başka bir anlatımla esas şehirleşme ve özellikle metropolerin kurulması, sanayi devrimi ile birlikte gündeme gelmiştir. 1990’lı yılların başından itibaren bilgisayarların devreye girmesi, her alanda hızlı bir gelişmeye yol açmıştır.

Kısaca sanayileşme, bir ülke ya da yerleşmenin ekonomik ve sosyal yapısında çok önemli değişmeler meydana getiren bir süreçtir. Ancak bu süreçte, milyonlarca insanın beslenmesi, korunması, barınması, giyinmesi, çeşitli aletlerin yapımı ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması mümkün olmaktadır. Sanayi faaliyetlerine hemen daima yüksek nüfus yoğunluğu, yüksek yaşam düzeyi, büyük miktarda enerji tüketimi, düzenli ve büyük taşıma gücü olan ulaşım sistemleri, büyük ölçüde tüketim ve son olarak da siyasal ve askerî güç eşlik etmektedir.

Sanayileşme, ayrıca bir ülkenin gelişmesi, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması, halkın refah seviyesinin artması yönünden kaçınılmaz bir olgudur. Sanayi alanında ileri giden ülkeler, aynı zamanda dünyanın zengin ülkeleridir. Bu ülkelerin başında ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada, Hollanda, Güney Kore gelir. Çin de sanayide gelişmektedir.

Sanayi devrimi ile birlikte günümüzde çevre sorunu olarak adlandırılan ve insan sağlığını, hayatını tehdit eden sorunlar da gündeme gelmiştir. Bunların başında, asit yağmurlar ile nükleer, hava, su ve toprak kirliliği gelmektedir.

  Yukarı çık!