Kumuklar (Kumuk Türkleri)

Tarih: 16 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

kumuklar kumuk türkleriKuzey doğu Kafaksya ile Hazar denizinin batı kıyısı boyunca, Azerbaycan smırlarmdan kuzeye doğru uzayan sahada yaşayan Kumuk’lar, bugünkü iç idarî taksimata göre, Otonom Dağıstan Sovyet Cumhuriyetine dahildirler. Kitle halinde bu cumhuriyetin Hasavyurt, Babayurt, Kızılyurt, Buynak, Kayakent ve Kaytak eyaletleri ile, Mahaç-Kale yöresindeki altı köyde ve ayrıca Mahaç-Kale Hasavyurt, Buynaksk, Izberbaş ve Derbent şehirlerinde yerleşmişlerdir. Dağınık bir halde, Grozni eyaletinde yerleşenleri bulunduğu gibi, Kuzey Osetiya köylerinde de yaşayanları vardır. 1925 yılı sayımına göre bütün Kumuk’larm sayısı 160.000 kişidir.

Kumuk’lann kuzeyde komşuları Nogay Türkleri, batıda Avar’larla Dargin’ler, güneyde otuz bini aşmayan Tabasasaran’-lar, diğer bir deyimle Tebersaran’lar ve Derbentte yerleşmiş olan Azerî Türkleridir. Kumuk ülkesini sulayan nehirlerin başlıcası: Terek, Sulak, Ullu-Çay, Hamri-Özen, Şura-Özen ve Manas-Özen’-dir. Doğu cephesi ise Hazar denizine dayanır.

Tarihleri hakkında kesin bir bilgiye rastlanmamaktadır. Jeopolitik durum sebebiyle ülkeleri VII. yüzyıldan itibaren Hazar devleti sınırları içerisine alınmış ve Oğuz-Kıpçak Türk boylarının bu sahadaki kaynaşması neticesinde, bir Türk uruğu olarak teşekkül etmiştir. Bu suretle Kumuk Türk uruğu, Moğol istilâsından çok önce, bilhassa Oğuz ve Kıpçak gibi kudretli iki öz Türk halkının karmasından türemiştir. Yaşayış tarzı ve bugünkü aile yapı-siyle, konuştukları kendi şive veyahut ağızları, millî kültürleri, bu tarihî gelişmeyi katiyetle belirtmektedir. Her ne kadar Sovyet antropologları bunları, çeşitli hipotetik faraziyelerle, Türk olmayan kadir îndocermenlere bağlamakta iseler de bu doğru değildir.

  Yukarı çık!