Kafkasya Türkleri

Tarih: 16 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

kafkasya kafkas türkleriTarih boyunca çeşitli milletlerin ayaklanmalarına geçit vazifesi görmüş olan geniş Kafkasya sahası, daha VII. yüzyılda, Vol-ga ve Kuzey Kafkasya arasında devlet kuran Hazar Türklerinin hakimiyeti altına girmiştir. İlk Türkleşmeye katılan Hun ve Avar’-larla beraber, bölgenin asıl Türklüğe elverişli bir iskân sahası oluşu, bahis konusu Hazar devletinin kuruluşu tarihine rastlamaktadır. 914 tarihinden itibaren, Volga boyu yolu ile yağmacılığa başlayan Ruslar, kısa zaman zarfında, Kafkasya ile Hazer Denizi kıyıları arasına yayılmışlar, Türk ve İslâm kavimlerinin, millî bir korunma ve müdafaa gayesi etrafında birleşmelerine yol açmışlar, sahanın tam bir Türk karakteri almasına dolayısiyle sebep olmuşlardır. Arap yazarlarından Mesudî’nin ve Rus bilginlerinden V. Barthold’un, bundan bin yıl öncesi bu ilk Rus-Türk savaşlarına dair verdikleri bilgi, hem ibret verecek, hem şaşkınlık yaratacak kadar zengindir.

Buna rağmen Kafkasya, gerek çevresinde, gerekse kendi sınırları içerisinde kurulan birçok devletlere ve milletlere, oldukça elverişli bir yerleşme, hattâ millî bir barınma yeri olmuştur. Nitekim Selçukoğullarmdan akıp gelen çeşitli Orta Asyalı Türk boyları, bilhassa Moğol hâkimiyeti ve istilâsı devrinde, bölgenin Türkleşmesinde üzerlerine aldıkları vazifeyi lâyıkiyle yapmışlar, millî Türk kültürünün burada gelişmesine hizmet etmişlerdir. Biri İran, diğeri kuzeyden Volga ırmağı yolu ile, Kafkasya’ya doğru gelen bu çeşitli kültür akımlarının, bugünkü Kafkasya Türklerinin hayatındaki tesiri, şüphesiz pek büyük olmuştur. Bunu onların yer adlarında, toplum hayat, dil ve edebiyatlarında görmek mümkündür. Hele bazı yerli Türk boylarının, sayıca dikkate alınmayacak kadar az bile olsalar, millî kültür sahasındaki taassupları cidden ihmal edilemeyecek kadar sağlam ve kuvvetlidir.

  Yukarı çık!