İmanın Şartları Kaçtır?

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

5. Ahiret gününe iman: Her şeyin sonu olduğu gibi bu dünyanın da bir sonu vardır işte dünyanın sonuna kısaca ahiret günü denmektedir. İsrafil aleyhisselam sûru ikinci kez öttürünce, insanlar kabirlerinden kalkacak hesap kitap için Allah’ın huzuruna çıkacaklardır. Bu olacaktır. Buna Ceııab-ı Allah’ın iıaher verdiği gibi akıl mantık da bunu gerektirmektedir.

Bir kere bu kainatın da bir sonu olması tabiidir. Nitekim kainatın yaşının, yani başlangıç noktasının başı ilim adamlarınca bilindiği gibi sonu da bilinmektedir. Ancak ne zaman olacağı bilinmemektedir.

Kaldı ki insan mükemmel bir varlıktır; kırk-elli yıllık hayat ona yetmemektedir. Eğer alıiret de olmasa, bu kadar harika yaratık kısa bir süre için yaratılmış olur ki, bu akü dışıdır. Sonra herkes dünyada ettiğinin karşılığını bulamamaktadır. Zaten dünyanın düzeni buna müsait değildir. Her şeyi yerli yerine koymaya elverişli değildir. Onun için bunu gerçekleştirecek başka bir alem olmalı. İşte o alemin adı ahiret alemidir. Orada iyilik edenler cennetle, kötülük edenler de cehennemle ve oraya mahsus ceza şekilleri ile yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.

İmanın Şartları Nelerdir

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

3. KitapIara iman etmek: Kitaptan maksat, Cebrail aleyhisselam aracılığı ile Peygamberlere inen kutsal kitaplardır. Bu kitaplar ilk insandan itibaren inmeğe başlamış ve insanlara Allah’ın yolunu göstermiştir. Adem aleyhisselama 10, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 10 ve İbrahim aleyhisselama da 10 suhııf (sayfa) yani küçük kitap indirilmiştir. Esas büyük kitaplar ise dört tane olup tarih sırasına göre şunlardır: Tevrat: Musa aleyhisselama indirilmiştir. İkincisi ise Zebur:’dur. Bu da Davut aleyhisselama indirilmiştir. Daha çok dua ve ilahi kitabı halindedir. İncil de Hz. İsa’ya indirilmiştir. Son kitap ise bizim kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm diı : Allah onu koruyacağını haber venniştir. Biz mtislümanlar da bunun üzerinde titizlikle durur, onun muhafazası için var gayretimizi gösteririz. Temiz ve sağlam baskısı, ezberlenmesi, hayatta tatbik edilmesi onu korayan faktörlerdendir. Siz de zaten Kur’an okumaya çaba sarf etmekle bu kervana katılmış olursunuz.

4. Peygamberlere iman etmek: Peygamberler insanlara Allah’ın mesajlarını getiren, olağanüstü kabiliyetlerle donatılmış seçkin kişilerdir. Nerede insan varsa orada peygamber var olmuştur. İlk insan Adem aleyhisselam aynı zamanda bir peygamberdir de. Bu itibarla sayısız peygamberler gelip geçmiştir. Bunların ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Bunların arasında bir çok peygamberler gelip geçmiştir. Sayıları belli değildir. Bir rivayette 120 bin peygamber gelmiştir.

İmanın Şartları

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Müslümanlıkta mü’min olmak ve onun dünya ve ahirette sonuçlarından yararlanmak için iman şarttır. İman etmenin de altı şartı vardır. Bunlar “Âmentü billahi” duasında toplanmıştır. Bunlar;

1-Allah’a iman etmek,

2-Meleklere iman etmek,

3 -Kitaplara iman etmek,

4-Peygamberlere iman etmek,

5-Ahiret gününe iman etmek,

6-Kadere, yani hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmek.

____________________

1. Allah’a iman etmek: O’nun varlığına, birliğine kemal sıfatları ile donatılıp, noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna iman etmektir. Allah vardır; onun varlığı o kadar açıktır ki hepimiz içimizde O’nu hisseder başımız daraldıkça O’ndan yardım dileriz ve O bunu da kabul ederek dileğimizi yerine getirir. Kainatta hiçbir şey kendi başına var olmayacağına göre bunca mahlukatını bir yaratıcısı olmalıdır. Sonra tabiattaki bu kadar harika ve güzellikler ancak sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah’ın varlığı ile izah edilir.

2. Meleklere iman etmek:

Allah’ın bir çok yaratıklarından biri de meleklerdir. Bunlar nurdan yani ışıktan yaratılmışlardır. Onun için gayet süratli ve güçlüdürler. İnsanları koruyanları, tabiatı koruyanları vardır.

Bu meleklerin içinde dört tanesi büyük meleklerdir. Sırasıyla şunlardır: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil‘dir.

İslam’ın Şartları

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Yüce dinimiz İslâm, beş esas üzerine kurulmuştur. Bu beş esas, İslâm’ın temel şartlarıdır. Bir müslümanm gerçek bir olgunluğa erebilmesi, bu şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bu şartlar yerine getirilmeden İslâm binası kurulamaz. Peygamberimiz Hz. Muhammed, İslâm’ın şartlarını şöyle ifade buyurmuştur:

İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.

O halde, İslâm’ın şartları beştir.

1. Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh” kelamını söylemektir. Türkçe anlamı şudur: “Ben şahitlik ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed, Allah’ın kulıı ve Peygamberidir.

2. Namaz kılmak: Günde beş vakit namaz kılmaktır.

3. Oruç tutmak: Her yıl ramazan ayının tamamında oruç tutmaktır.

4. Zekat vermek: Dinimizce zengin sayılan kişilerin mal ve paralarının belirli bir kısımlarını  her yıl fakirlere vermesidir.

5. Hacca gitmek: Dinimizce gücü yetenlerin hayatında en az bir kere hacca gitmesidir.

  Yukarı çık!