Tarihte İlk Uygarlıklar

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 6 yorum  |   Yazar:

Aztek Uygarlığı

Orta Amerika’nın yerli halkından olan Aztekler, Amerika’nın keşfinden önce Meksika’da büyük bir imparatorluk kurdular (15. yüzyıl). Aztekler, 12.yüzyılda Meksika’nın güneyini istilâ ettiler ve 1345’te Mexico kentini kurdular. Cesur ve savaşçı insanlar olup, gelişmiş bir uygarlığa sahiptiler. İç savaşlardan yararlanan Cortes (1485 – 1547) komutasındaki İspanyollar, 1525’te Aztek İmparatorluğu’na son verdiler.

İnka Uygarlığı

Ortaçağ’da Güney Amerika’da And Dağlan’mn yüksek yerlerinde yaşayan bir kabile olan İnkalar, 15. yüzyılda güçlü bir imparatorluk kurdular. Bugünkü Peru, Ekvador, Bolivya, Şili ve Arjantin’in kuzey bölgeleri bu imparatorluğun sınırlan içinde yer alıyordu. 1533’te İspanyol Pizarro (1475-1541), Inka İmparatorluğu’na son verdi.

Türk Uygarlığı (Orta Asya)

Türklerin ana yurdu olan Orta Asya; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalaya Dağlan, doğuda Kingan Dağlan ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir coğrafi bölgedir. Türkler, M.Ö. 1700’den itibaren yaşadıkları toprakların verimsizleşmesi, nüfusun çoğalması, hayvan hastalıklan, dış baskılar gibi nedenlerle Orta Asya’dan çeşitli yönlere göç etmeye başladılar. Göçler, milâttan sonraki yüzyıllarda da devam etti. Türkler göç ettikleri bölgelerde birçok uygarlıklar kurdular. Göç etmeyip Orta Asya’da kalanlar da burada büyük devletler (Hun, Göktürk, Uygur) kurarak, Türk uygarlığını devam ettirdiler.

Çin Uygarlığı

Asya’nın güney doğusunda yer alan çok geniş topraklarda ortaya çıkan Çin Uygarlığı’mn başlangıcı Yontma Taş Devri’ne kadar uzanır. İlk Çin Devleti, Sarı Irmak dolaylarında kurulmuştur (M.Ö. 1450-1050) M.Ö. 1450’lerde başlayan Çin Siyasi Tarihi, hanedanlar devirleri olarak M.S. 589 yılma kadar sürmüştür.

Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı’nın başlangıcı M.Ö. 4000 – 3000 yıllarına kadar uzanır. Hindistan, tarih boyunca dışardan gelen kavimlerin saldmsına uğramıştır. Bu saldırılar sonucu ülkede çeşitli diller, dinler ve kültürler ortaya çıkmıştır. M.Ö. 2500’lerde Mezopotamya ve Mısır’a benzer bir uygarlık, Hindistan’ın İndus Irmağı boylarında ortaya çıkmıştır. M.Ö. 1200’lerde Hindistan’ı istilâ eden Ariler, İndus boylanndaki uygarlığa son verdiler.

İran (Pers) Uygarlığı

İran Uygarlığı’nm temelini atan Medler ve Persler, M.Ö. 2000 yıllannda İran’a gelip yerleştiler. İran’da ilk devlet M.Ö. 7.yüzyılda Medler tarafında kuruldu. Başlangıçta Medlerin egemenliği altında yaşayan Presler, M.Ö. 550’de Med Krallığı’na son verdiler. Pers İmparatorluğu’na da M.Ö. 330 yıllannda Makedonya Kralı Büyük İskender son verdi.

  Yukarı çık!