Coğrafya’nın Tanımı ve Tarifi – 2

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Coğrafya, yine fizikî coğrafyanın kapsamına giren klimatoloji, yağışın nasıl düştüğünü veya buharlaşma olayının nasıl oluştuğundan daha çok, herhangi bir sahada yağışın dağılışı ve bu dağılıştaki özellikleri açıklamaktadır.

Ayrıca, fizikî coğrafya şartlarının (yükselti, bakı, karasallık, dağların uzanışı vs.) yağış ve diğer iklim olayları üzerindeki etkilerini de belirtmektedir.

Coğrafya’nın Tanımı ve Tarifi

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Coğrafya, Grekçe, : yer; Latince, geö: yer ve Grekçe, graphon, Latince graphum: tasvir, yazma-çizme anlamına gelen iki sözcüğün birleşmesiyle tanım­lanan bir bilim dalıdır. Temel bir bilim dalı olarak coğrafyanın geçmişi, İlk çağlarda Sümerler, Fenikeliler, Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılara dayanır. O dönemlerde coğrafya, yeryüzeyinin tasvirine, kıtaların keşfine, alan ve mesafe ölçmelerine ile bazı haritaların çizilmesine dayanıyordu.

Günümüzde ise coğrafya, yeryüzünün şekillenmesini, şekillenmede etkili olan etkenleri ve yeryüzünde canlı hayatı oluşturan insan, bitki, hayvan topluluklan ile doğal ortam arasındaki ilişkileri ve bunların dağılışını inceleyen bir bilim dalı hâline gelmiştir. Başka bir anlatımla doğal ortam, doğal ortamla insan arasındaki ilişkilerin incelenmesi coğrafyanın ana konusunu oluşturur. Bu duruma göre coğrafyanın iki ana prensibinin olduğu görülür: Bunlardan biri doğal ortam ya da doğal çevrenin incelenmesidir. Yani doğal ortamdaki yeryüzü şekilleri ve oluşumu, iklim, ile doğal ortamın canlı öğesini oluşturan toprak, bitki ve hayvan topluluklarının araştırılması, bunların dağılışının sebep ve sonuçlarının belirtilmesidir.

  Yukarı çık!