Asya (Büyük) ve Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Büyük Hun İmpatorluğu, en güçlü dönemini Mete zamanında yaşadı ve en geniş sınırlara ulaştı. Mete, doğudaki Moğol Tunguz kabilelerini ve Tanrı Dağlan civannda yaşayan Yüeçileri yenilgiye uğrattı. İpek Yolu’nun denetimini ele geçirdi. Çin İmparatoru Kao-ti’ yi yenilgiye uğrattı. Kısa zamanda Türk boylarını bir yönetim altında topladı ve büyük bir imparatorluk kurdu. Mete, M.Ö. 174 ‘te öldüğü zaman Büyük Hun İmparatorluğu’nun sınırları doğuda Kore’ye, batıda Aral Gölü’ne, kuzeyde Baykal Gölü’ne güneyde Tibet’e ve Karakurum Dağları’na kadar uzanıyordu.

Orta Asya’da meydana gelen göçler sonucunda göç etmeyip ana yurtta kalan Türk boylarından Hunlar, Orta Asya’nın doğusuna çekilip Orhun ve Selenga Irmaklan çevresine yerleştiler ve bugünkü Moğolistan’ı içine alan bölgede devlet kurdular. Hunlann bilinen ilk hükümdarlan Teoman (Tuman), dağınık Hun boylannı bir yönetim altmda topladı. Çin’in kuzeyindeki otlakları ele geçirdi. Bu durum, ekonomileri hayvancılığa dayanan ve göçebe olan Hunların ekonomik yönden güçlenmelerini sağladı.

Bir Türk kavmi olan Kuşhanlar (Kuşanlar) M.S. 30’lu yıllarda, Kuzey Hindistan, Afganistan ve Türkistan’ın bir bölümünde imparatorluk kurdular. Kuşhanlar en parlak dönemlerini 78 -120 yılları arasında yaşadılar. Kuşhanlar Devleti 176’da sona erdi.

  Yukarı çık!