İmanın Şartları Nelerdir

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

3. KitapIara iman etmek: Kitaptan maksat, Cebrail aleyhisselam aracılığı ile Peygamberlere inen kutsal kitaplardır. Bu kitaplar ilk insandan itibaren inmeğe başlamış ve insanlara Allah’ın yolunu göstermiştir. Adem aleyhisselama 10, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 10 ve İbrahim aleyhisselama da 10 suhııf (sayfa) yani küçük kitap indirilmiştir. Esas büyük kitaplar ise dört tane olup tarih sırasına göre şunlardır: Tevrat: Musa aleyhisselama indirilmiştir. İkincisi ise Zebur:’dur. Bu da Davut aleyhisselama indirilmiştir. Daha çok dua ve ilahi kitabı halindedir. İncil de Hz. İsa’ya indirilmiştir. Son kitap ise bizim kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm diı : Allah onu koruyacağını haber venniştir. Biz mtislümanlar da bunun üzerinde titizlikle durur, onun muhafazası için var gayretimizi gösteririz. Temiz ve sağlam baskısı, ezberlenmesi, hayatta tatbik edilmesi onu korayan faktörlerdendir. Siz de zaten Kur’an okumaya çaba sarf etmekle bu kervana katılmış olursunuz.

4. Peygamberlere iman etmek: Peygamberler insanlara Allah’ın mesajlarını getiren, olağanüstü kabiliyetlerle donatılmış seçkin kişilerdir. Nerede insan varsa orada peygamber var olmuştur. İlk insan Adem aleyhisselam aynı zamanda bir peygamberdir de. Bu itibarla sayısız peygamberler gelip geçmiştir. Bunların ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Bunların arasında bir çok peygamberler gelip geçmiştir. Sayıları belli değildir. Bir rivayette 120 bin peygamber gelmiştir.

İmanın Şartları

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Müslümanlıkta mü’min olmak ve onun dünya ve ahirette sonuçlarından yararlanmak için iman şarttır. İman etmenin de altı şartı vardır. Bunlar “Âmentü billahi” duasında toplanmıştır. Bunlar;

1-Allah’a iman etmek,

2-Meleklere iman etmek,

3 -Kitaplara iman etmek,

4-Peygamberlere iman etmek,

5-Ahiret gününe iman etmek,

6-Kadere, yani hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmek.

____________________

1. Allah’a iman etmek: O’nun varlığına, birliğine kemal sıfatları ile donatılıp, noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna iman etmektir. Allah vardır; onun varlığı o kadar açıktır ki hepimiz içimizde O’nu hisseder başımız daraldıkça O’ndan yardım dileriz ve O bunu da kabul ederek dileğimizi yerine getirir. Kainatta hiçbir şey kendi başına var olmayacağına göre bunca mahlukatını bir yaratıcısı olmalıdır. Sonra tabiattaki bu kadar harika ve güzellikler ancak sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah’ın varlığı ile izah edilir.

2. Meleklere iman etmek:

Allah’ın bir çok yaratıklarından biri de meleklerdir. Bunlar nurdan yani ışıktan yaratılmışlardır. Onun için gayet süratli ve güçlüdürler. İnsanları koruyanları, tabiatı koruyanları vardır.

Bu meleklerin içinde dört tanesi büyük meleklerdir. Sırasıyla şunlardır: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil‘dir.

Dini (İslamiyet) Açıdan Sorumlu Olanlar

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: 4 yorum  |   Yazar:

Akıllı, erginlik çağma girmiş, dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan her Müslüman erkek ve kadına mükellef denir. Bu tarife göre mükellef olmanın üç şartı vardır.

1. Müslüman olmak: İslami vazifeler ancak Müslüman olanlara verilmiştir. Müslüman olmayan bir kimse, önce iman eünekle mükelleftir. İman ettikten soma ibadetleri yapmakla mükellef olur.

2. Akıllı olmak: Din akıllılara hitab eder. Akıl, mükellef olmanın şartıdır. İyi ile kötüyü, kâr ile zararı birbirinden ayıran kimse akıllıdır. Ne yaptığını bilmeyen, iyiyi kötüden ayırt edemeyen deli ve akıl hastaları dinen mükellef sayılmazlar. Sorumlulukları yoktur.

İslam (İman) Yönünden İnsanlar

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

İslam açısından insanlar dörde ayrılır: mü’min, kafir, münafık, müşrik.

Mü’min: Allah’a, Hz. Muhammed’e ve İslâm‘ın bütün esaslarına kesin olarak inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye, mü’min (ve Müslüman) denir.

Kafir: Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve İslâm’ın iman esaslarına inanmayan veya dinin kesin hükümlerinden birini kabul etmeyen kimseye kafir denir. Meselâ, namazın farz, şarabın haram oluşunu kabul etmeyen kimse kafirdir.

Münafık: Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun Allah’dan getirdiklerini kabul ettiklerini dil ile söyledikleri halde, kalbleriyle inanmayan kimselere, münafık denir. Münafıklar, içi başka dışı başka kimselerdir.

Müşrik: Allahü Azîmüşşân’m eşi, ortağı, benzeri bulunduğunu kabul eden kimselere müşrik denir. Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür.

  Yukarı çık!