Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya; insanın ortam üzerindeki hertürlü etkinliklerini ve iktisadi faaliyetlerini araştırır; bunların yeryüzündeki dağılışını ve bunda etkili olan tüm faktörleri inceler. Sosyo-ekonomik ya da beşerî ve iktisadi coğrafyanın kapsamına giren başlıca konular ile bunların bazılarının içerikleri şöyledir:

Beşerî coğrafya

 
Nüfus coğrafyası: Nüfus sayımları, nüfus artışı, nüfusun sanayi, tarım ve hizmet gibi sektörlere göre dağılışı, nüfus dağılışındaki faktörleri ele alır. Ayrıca insan topluluklarının kültürel etkinlikleri olan dinler, diller, eğitim ile göç olgularını ayrı ayrı ele alarak değerlendirir.
Yerleşme coğrafyası: Kır, kent gibi yerleşme tipleri ile bunların bölgelere göre özelliklerini araştırır; yerleşmenin doğal ortamla ilişkilerini ve dağılışını ele alır. Yerleşmelerin sorunları ve gelecekle ilgili planlamaları üzerinde durur.

Fiziki Coğrafya

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Fizikî coğrafya, yeryüzünde hem canlı hem de cansız ortamı oluşturan öğeleri dikkate alır ve âdeta bir ortam bilimi olan ekolojide olduğu gibi, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceler. Bu öğeler; yeryüzü şekillerinin oluşumlarına veya şekillen­di) k;i amilin özelliğine göre topoğrafya tipleri, iklim, toprak, doğal bitki örtüsü ve hayvan topluluklarıdır. Bunlardan arazi şekilleri, iklim ve ana materyal grupları ortamın cansız öğelerini, toprak (içerisinde flora ve fauna barındırdığı için), bitki ve hayvan toplulukları da canlı öğelerini oluşturur.

Fiziki coğrafyanın araştırma-inceleme kapsamına başlıca bilim dalları şunlardır:

Jeomorfoloji: Dünya’nın şekillenmesini inceleyen jeomorfoloji, hem kara yüzeyini hem de denizaltını ele alır; buradaki şekilleri (dağlar, platolar, ovalar) flzyograflk birimlere ayırır. Bunların oluşumu ve şekillenmesinde etkili olan faktörleri ayrı ayrı ele alarak inceler.

Coğrafya’nın Tanımı ve Tarifi – 2

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Coğrafya, yine fizikî coğrafyanın kapsamına giren klimatoloji, yağışın nasıl düştüğünü veya buharlaşma olayının nasıl oluştuğundan daha çok, herhangi bir sahada yağışın dağılışı ve bu dağılıştaki özellikleri açıklamaktadır.

Ayrıca, fizikî coğrafya şartlarının (yükselti, bakı, karasallık, dağların uzanışı vs.) yağış ve diğer iklim olayları üzerindeki etkilerini de belirtmektedir.

Coğrafya’nın Tanımı ve Tarifi

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Coğrafya, Grekçe, : yer; Latince, geö: yer ve Grekçe, graphon, Latince graphum: tasvir, yazma-çizme anlamına gelen iki sözcüğün birleşmesiyle tanım­lanan bir bilim dalıdır. Temel bir bilim dalı olarak coğrafyanın geçmişi, İlk çağlarda Sümerler, Fenikeliler, Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılara dayanır. O dönemlerde coğrafya, yeryüzeyinin tasvirine, kıtaların keşfine, alan ve mesafe ölçmelerine ile bazı haritaların çizilmesine dayanıyordu.

Günümüzde ise coğrafya, yeryüzünün şekillenmesini, şekillenmede etkili olan etkenleri ve yeryüzünde canlı hayatı oluşturan insan, bitki, hayvan topluluklan ile doğal ortam arasındaki ilişkileri ve bunların dağılışını inceleyen bir bilim dalı hâline gelmiştir. Başka bir anlatımla doğal ortam, doğal ortamla insan arasındaki ilişkilerin incelenmesi coğrafyanın ana konusunu oluşturur. Bu duruma göre coğrafyanın iki ana prensibinin olduğu görülür: Bunlardan biri doğal ortam ya da doğal çevrenin incelenmesidir. Yani doğal ortamdaki yeryüzü şekilleri ve oluşumu, iklim, ile doğal ortamın canlı öğesini oluşturan toprak, bitki ve hayvan topluluklarının araştırılması, bunların dağılışının sebep ve sonuçlarının belirtilmesidir.

  Yukarı çık!