Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Tarihte İlk Uygarlıklar yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
22 Temmuz 2012

Tarihte İlk Uygarlıklar

Kategori: Tarih

Aztek Uygarlığı

Orta Amerika’nın yerli halkından olan Aztekler, Amerika’nın keşfinden önce Meksika’da büyük bir imparatorluk kurdular (15. yüzyıl). Aztekler, 12.yüzyılda Meksika’nın güneyini istilâ ettiler ve 1345’te Mexico kentini kurdular. Cesur ve savaşçı insanlar olup, gelişmiş bir uygarlığa sahiptiler. İç savaşlardan yararlanan Cortes (1485 – 1547) komutasındaki İspanyollar, 1525’te Aztek İmparatorluğu’na son verdiler.

İnka Uygarlığı

Ortaçağ’da Güney Amerika’da And Dağlan’mn yüksek yerlerinde yaşayan bir kabile olan İnkalar, 15. yüzyılda güçlü bir imparatorluk kurdular. Bugünkü Peru, Ekvador, Bolivya, Şili ve Arjantin’in kuzey bölgeleri bu imparatorluğun sınırlan içinde yer alıyordu. 1533’te İspanyol Pizarro (1475-1541), Inka İmparatorluğu’na son verdi.

Türk Uygarlığı (Orta Asya)

Türklerin ana yurdu olan Orta Asya; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalaya Dağlan, doğuda Kingan Dağlan ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir coğrafi bölgedir. Türkler, M.Ö. 1700’den itibaren yaşadıkları toprakların verimsizleşmesi, nüfusun çoğalması, hayvan hastalıklan, dış baskılar gibi nedenlerle Orta Asya’dan çeşitli yönlere göç etmeye başladılar. Göçler, milâttan sonraki yüzyıllarda da devam etti. Türkler göç ettikleri bölgelerde birçok uygarlıklar kurdular. Göç etmeyip Orta Asya’da kalanlar da burada büyük devletler (Hun, Göktürk, Uygur) kurarak, Türk uygarlığını devam ettirdiler.

Çin Uygarlığı

Asya’nın güney doğusunda yer alan çok geniş topraklarda ortaya çıkan Çin Uygarlığı’mn başlangıcı Yontma Taş Devri’ne kadar uzanır. İlk Çin Devleti, Sarı Irmak dolaylarında kurulmuştur (M.Ö. 1450-1050) M.Ö. 1450’lerde başlayan Çin Siyasi Tarihi, hanedanlar devirleri olarak M.S. 589 yılma kadar sürmüştür.

Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı’nın başlangıcı M.Ö. 4000 – 3000 yıllarına kadar uzanır. Hindistan, tarih boyunca dışardan gelen kavimlerin saldmsına uğramıştır. Bu saldırılar sonucu ülkede çeşitli diller, dinler ve kültürler ortaya çıkmıştır. M.Ö. 2500’lerde Mezopotamya ve Mısır’a benzer bir uygarlık, Hindistan’ın İndus Irmağı boylarında ortaya çıkmıştır. M.Ö. 1200’lerde Hindistan’ı istilâ eden Ariler, İndus boylanndaki uygarlığa son verdiler.

İran (Pers) Uygarlığı

İran Uygarlığı’nm temelini atan Medler ve Persler, M.Ö. 2000 yıllannda İran’a gelip yerleştiler. İran’da ilk devlet M.Ö. 7.yüzyılda Medler tarafında kuruldu. Başlangıçta Medlerin egemenliği altında yaşayan Presler, M.Ö. 550’de Med Krallığı’na son verdiler. Pers İmparatorluğu’na da M.Ö. 330 yıllannda Makedonya Kralı Büyük İskender son verdi.

Sümer Uygarlığı

Aşağı Mezopotamya’da (Fırat – Dicle Irmaklan arası) M.Ö. 3000 yıllannda Sümerler tarafından kurulan bu medeniyete, M.Ö. 2200’de Elâmlılar son verdi.

Mısır Uygarlığı

Afrika’nın kuzey doğusunda Nil Irmağı’nm geçtiği coğrafi bölgede ortaya çıkan Mısır Uygarlığı’nm başlangıcı, Yontma Taş Devri’ne kadar uzanmaktadır. M.Ö. 3000’de Menes adlı bir Kral, Mısır’da siyasi birliği sağladı. Mısır Uygarlığı, M.Ö. 525’teki Pres istilâsına kadar devam etti.

Eti (Hitit) Uygarlığı

M.Ö. 2000 yıllannda Anadolu’ya gelen Etiler (Hititler), burada ileri bir uygarlık meydana getirdiler. M.Ö.700’de Asurlular bu uygarlığa son verdiler.

Ege

Ege Denizi’ni çevreleyen kara parçalarıyla, bu denizin içinde yer alan adalar Ege Bölgesi’ni oluşturur. Girit, Miken ve Yunan Uygarlıklan, Ege Bölgesi’nde ortaya çıkan önemli uygarlıklardır. Bölgenin en eski uygarlık merkezi Girit Adası’dır.

Roma Uygarlığı

İtalya’da ortaya çıkan bu uygarlık, M.Ö, 753’te Roma Şehrinin kurulmasıyla başlar. Zamanla gelişen Roma Şehir devleti, M.Ö. 3.yüzyılda İtalya’da siyasi birliği sağladı. Roma, M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında bütün Akdeniz Bölgesi’ni egemenlik altına alarak, büyük bir imparatorluk haline geldi. M.S. 395’te Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye aynldı. Batı Roma İmparatorluğu M.S. 476’da, Doğu Roma İmparatorluğu M.S. 1453’te yıkıldı.


Geri Dön: Tarihte İlk Uygarlıklar